VOORDRACHTEN, CURSUSSEN, POSTERS EN BIJZONDERE CASUÏSTIEK VOOR DE 211e JAARVERGADERING VAN HET NEDERLANDS OOGHEELKUNDIG GEZELSCHAP IN 2017

In het kader van het 125-jarig bestaan van het NOG vindt op vrijdag 31 maart een internationaal symposium plaats in het MECC te Maastricht. De presentaties door leden en de cursussen worden geconcentreerd op woensdag 29 en donderdag 30 maart 2017. De noodzakelijke concentratie van presentaties heeft tot gevolg dat uw presentatie kan worden omgezet naar een rapid fire -  of poster presentatie.

Wijzigingen tov 2016
 • De wetenschappelijke commissie bepaalt uiteindelijk de presentatievorm (voordracht of rapid fire/poster)
 • De abstracts van voordrachten  worden gepubliceerd in Acta Opthalmologica.

VOORDRACHT

Een voordracht duurt 6-7 minuten plus 3 minuten discussie, dus maximaal tien minuten spreek-, discussie- en wisseltijd. De discussie vindt aansluitend op de voordracht plaats. Tien minuten na de eerste spreker begint de 10-minuten voor voordracht en discussie van de volgende spreker. Van sprekers wordt verwacht dat zij hun voordracht goed geoefend en getimed hebben. Een voorwaarde voor de aanmelding van een voordracht is een gestructureerd abstract. Een abstract dient aan de volgende eisen te voldoen: opgesteld in het Engels, heeft maximaal 500 woorden en bestaat uit de volgende onderdelen: Purpose, Methods, Results and Conclusion. Meer details over het format vindt u hier: Abstract Format Guidelines.

POSTER/ RAPID FIRE

Posterpresentaties worden dagelijks gepland in het wetenschappelijk programma en de auteurs van de posters worden verzocht een ‘rapid fire’ presentatie te houden van 1,5 minuut met 1,5 minuut discussie, maximaal 3 minuten. Ook van deze sprekers wordt verwacht dat zij hun postervoordracht goed geoefend en getimed hebben.

Let op: wij verzoeken u toestemming te geven voor het publiceren van uw poster op deze website. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie dient u dat aan te geven bij het aanmelden van uw poster.

De posters van de afgelopen jaren vindt u via onderstaande links:

CURSUS

Om cursussen meer samenhang te geven en zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de actualiteit willen we de werkgroepen betrekken bij de invulling van het programma. Tijdens deze sessies wordt een bijscholingsgericht onderdeel opgenomen samengesteld onder auspiciën van deze werkgroepen. De selectie van de vrije voordrachten zal hierdoor selectiever zijn voor deze sessies.

Cursussen die betrekking hebben op andere deelspecialismen kunnen via de reguliere weg (zie onder) worden aangemeld. Ze worden beoordeeld op hun didactische waarde. De standaardtijd van een cursus is 60 minuten, eventueel kan een cursus worden opgesplitst in meerdere blokken.
Om de impact te verhogen, krijgen deelnemers van een cursus de mogelijkheid om na afloop een PDF van de cursus te downloaden. De docenten worden om deze reden verplicht een PDF versie van hun cursus tijdens het NOG in te leveren.

‘MYSTERY CASE’

Casuïstiek krijgt de laatste jaren steeds minder aandacht en dat is jammer.
Voor het programmaonderdeel mystery cases zoeken we bijzondere casuïstiek waarbij het publiek geprikkeld wordt om interactief mee te denken naar de juiste diagnose en/of behandeling. Voorwaarde voor de mystery case: de uiteindelijke diagnose of effectieve behandeling is bekend. U verklapt de oplossing pas op de laatste dia.
Case reports zijn altijd een poster, tenzij ze als ‘mystery case’ zijn verpakt.
Duur van de presentatie en discussie: 5 minuten.
We nodigen u uit om uw bijzondere casuïstiek aan te melden!

‘STATE OF THE ART’ LEZING

De plenaire ‘state of the art’ lezingen voor iedereen over onderwerpen die terugkomen in het AIOS examen 2017 worden ingebed in de internationale dag op vrijdag 31 maart.

AANMELDING

Uw voordracht, poster, cursus en/of mystery case kunt u aanmelden tot en met 12 december 2016.
Voor uw opgave dient u het format te volgen waarvoor de richtlijnen op de congreswebsite staan.
Uw inzendingen worden hierop mede beoordeeld; bijdragen die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen helaas niet worden geaccepteerd. Als voorbeeld: “de resultaten zullen besproken worden” betekent dat u nog geen resultaten heeft en dat uw voordracht  waarschijnlijk  beter volgend jaar later gepresenteerd kan worden. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken, namelijk als uw voordracht onder de noemer ‘breaking news’ valt.
Het aanmeldingsformulier vindt u via de link onderaan deze pagina.

Voor vragen kunt u mailen naar nog@oogheelkunde.org

Prof. dr. J.C. van Meurs
Dr. B. J. Klevering

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Door het invullen van het formulier verklaart u de richtlijnen gelezen te hebben en er mee in te stemmen.

ALLEEN NOG LEDEN KUNNEN EEN VOORDRACHT EN/OF RAPID FIRE/POSTER PRESENTEREN


Voordrachten kunnen uitsluitend door de opgegeven 1e auteur en lid van het NOG gehouden worden.
Maximaal 1 voordracht en 1 poster (eerste, presenterend auteur) per NOG lid.

DISCLOSURE REGEL VASTGESTELD DOOR DE ACCREDITATIECOMMISSIE

In het Accreditatie Overleg (AO) d.d. 17 juni 2013 is besloten dat sprekers tijdens geaccrediteerde bijeenkomsten een disclosure slide in hun presentatie moeten opnemen, als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie.
De inhoud van de bijgevoegde disclosure slide is geaccordeerd door de CGR (code geneesmiddelenreclame) en IGZ (inspectie voor de gezondheidszorg).

disclosure

De dia's zijn te downloaden van deze site. Zowel voor powerpoint als keynote is de dia in breedbeeld formaat, u kunt het formaat wijzigen in uw presentatie.

Disclosure dia powerpoint
Disclosure dia keynote

U dient deze dia te gebruiken als eerste dia in uw (poster)presentatie!

RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJVEN EN INDIENEN VAN EEN VOORDRACHT, CURSUS, POSTER OF MYSTERY CASE

 1. Titel: zo kort mogelijk en informatief.
  Auteurs: naam en voorletters van alle auteurs zonder titulatuur.
  Doel: een korte en duidelijke omschrijving van het doel en de achtergronden van het onderzoek.
  Methode: bondige beschrijving van de methode waarmee u uw onderzoeksvraag tracht te beantwoorden.
  Resultaten: noem de belangrijkste uitkomsten van uw studie.
  Conclusie: benadruk welke conclusies uit uw resultaten te trekken zijn.
 2. Geef aan of het een voordracht, een poster, cursus of mystery case betreft en maak uw audiovisuele wensen kenbaar.
 3. Geef aan onder welk onderwerp uw bijdrage geplaatst moet worden.
 4. Formulieren die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet geaccepteerd. (Als uw voordracht of poster niet wordt geaccepteerd, wordt deze geretourneerd met opgave van reden van afkeuring. Hierover is geen correspondentie mogelijk).
BELANGENVERSTRENGELING

Om iedere vorm van ongewenste belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te bieden in eventueel conflicterende belangen dient u eventuele conflicterende belangen te vermelden in uw presentatie. Hiervoor dient u de disclosure dia te gebruiken - zie hierboven.

Bij presentaties is het voor de toehoorder/lezer van belang te weten in hoeverre er bij de spreker, of bij diens eventuele mede-auteurs, sprake is van een belangenverstrengeling.

Het bestaan van belangenverstrengeling hoeft presenteren niet in de weg te staan maar er dient voldaan te worden aan twee voorwaarden.

 • Ten eerste dient de presenterende naar eer en geweten vertekening van de resultaten te vermijden.
 • Ten tweede dient de toehoorder/lezer op de hoogte gesteld te worden van een potentiële belangenverstrengeling.
Het gaat hierbij zowel om voordrachten en posters gepresenteerd op de jaarvergadering als om alle overige door het NOG geaccrediteerde bij- en nascholing.

Benodigde verklaring

De te verschaffen informatie is tweeledig.

 • Ten eerste dienen de subsidiegevers/financiers van het gepresenteerde onderzoek genoemd te worden. Dit kan dus gecombineerd worden met een acknowledgement.
 • Ten tweede, indien er sprake is van een (financiële) relatie tussen één of meer auteurs en één of meer bedrijven, dan dient de soort relatie toegelicht te worden. Dit gaat verder dan alleen (mede)financiering van het betreffende onderzoek, zoals moge blijken uit onderstaand overzicht (bijvoorbeeld een betaald adviseurschap of het houden van betaalde lezingen voor een bedrijf dat actief is in het betreffende wetenschapsgebied dient ook vermeld te worden).

De codes zijn zoals gehanteerd door de American Academy of Ophthalmology.

Soort relatie Code Omschrijving
adviseurschap C (consultant) Betaald adviseurschap; betaald congresbezoek
werknemer E (employee) Werknemer, inclusief deeltijd en nulaanstelling
betaalde lezingen L (lectures) Reiskostenvergoedingen of andere vergoedingen voor het houden van lezingen op uitnodiging
aandeelhouder O (owner) Een of meerdere aandelen in of (mede)eigenaar van
patentbezitter P (patent) Een of meerdere patenten of royalty’s
financiering onderzoek S (support) Financiering van onderzoek in engere zin
FORMULIER AANMELDEN POSTER, VOORDRACHT, CURSUS, MYSTERY CASE 2017

Hier vindt u het aanmeldformulier voor 2017.
U kunt het formulier tot en met maandag 12 december 2016 invullen.

posters

Start Inschrijven Expositie Programma Informatie
 
Startpagina Deelnemers Info Programma Algemeen
  Voordracht
Cursus
Poster
Plattegrond Wetenschappelijk programma Contact
      Woensdag Sprekersinstructie
      Donderdag  
      Vrijdag